دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی : منطقه آزاد ماکو شریان حیاتی اقتصاد و تجارت ایران است

منطقه آزاد ماکو – ماکو –  مشاور رئیس جمهور و دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورگفت:  این منطقه شریان حیاتی اقتصاد و تجارت

ادامه خبر