دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

۱۳۹۵/۰۷/۰۴ 0 By admin

لازم به ذکر است این دور خوانی در محل کتابخانه عمومی شهرستان ماکو به همت همین نهاد برگزار شد

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار ه روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر

دور خوانی شهریار به روایت تصویر