کد خبر: 18612

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۸/۰۱ - ۶:۵۱

نامه وارده

ما سـربازمعلمـان استان آذربایجان غربـــی پس از به کارگیری و رفتن به روستـاهـای دوردسـت استـان وکمتـرین بهرمنـــدی از
امکانـات رفـــایی و ســـــاکـن شــــدن در
روستـــاهـای نقطـه ی صفـــرمـرزی که در
بعضـی جـاهـا کمتر از ۱۰کیلومتـرمـرز بـا
کشـورعــراق و ترکیه و …داریم،

photo_2016-10-22_09-42-39لطفا صدای ما رو به گوش مسئولان برسانید
نـامـه ی سـرگشـاده ی سـربـازمعـلمـان
استــــــان آذربـایجــــان غــــربــــــــی

ضمن عرض سلام:

ماسـربازمعلمـان استان آذربایجان غربـــی پس از به کارگیری و رفتن به روستـاهـای دوردسـت استـان وکمتـرین بهرمنـــدی از
امکانـات رفـــایی و ســـــاکـن شــــدن در
روستـــاهـای نقطـه ی صفـــرمـرزی که در
بعضـی جـاهـا کمتر از ۱۰کیلومتـرمـرز بـا
کشـورعــراق و ترکیه و …داریم، بـا ساکن شـدن در این روستاهاو اجاره کردن مسکن ومشکل
رفـت وآمـد و صـرف هزینـــه های گــزاف جهـت کرایه رفـت وآمدومسـکن وسوخت وخـوراک و پــرداخـت۴۲۸هــزارتــومــان حقوق ماهیانه ازطرف آموزش وپــرورش
کـــــه ضـــامـن نصــف مخــارج نـام بـرده نخـــواهـدشـــد.
بـاوجـودمشـکلات ذکــرشـده و جــوابگــو نبودن چنین حقوق ناچیز، مدت هفت ماه
اسـت کـه حقــوق ماهیـانه ی مـا پرداخت نشده است.
بابـودن چنیـن مشکلات مــادی واقتصادی
امکان رفتن به مدارس و ادامه ی تدریس
درچنیـن شرایطی غیرممکن خـواهـد بـود
ازمقامات مربوطه شهــر واستـان وکشـور
خــــواستـــاریــم کـــه اقــدامــات لازم را مـبضــــول فرمائید.

معـلمـان وظیفـه ۱۳۹۵٫۷٫۲۹

ارسال دیدگاه