نامه دبیر انجمن صنفی کسب و کار اینترنتی به رئیس امور مالیاتی

جناب آقای تقوی نژاد رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی با سلام احتراماً پیرو انتشار مصاحبه جنابعالی در برخی از

بیشتر بخوانید

نامه وارده

ما سـربازمعلمـان استان آذربایجان غربـــی پس از به کارگیری و رفتن به روستـاهـای دوردسـت استـان وکمتـرین بهرمنـــدی از
امکانـات رفـــایی و ســـــاکـن شــــدن در
روستـــاهـای نقطـه ی صفـــرمـرزی که در
بعضـی جـاهـا کمتر از ۱۰کیلومتـرمـرز بـا
کشـورعــراق و ترکیه و …داریم،

بیشتر بخوانید