اطلاعیه آزمون های رشته های مهندسی کامپیوتر،برنامه ریزی شهری و روستایی وادبیات فارسی سازمان منطقه آزاد ماکو

پیرو اطلاعیه قبلی بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز (حائز شرایط) رشته های مهندسی کامپیوتر،برنامه ریزی شهری و روستایی  وادبیات فارسی بشرح لیست اسامی ذیل،

ادامه خبر