نامه وارده

ما سـربازمعلمـان استان آذربایجان غربـــی پس از به کارگیری و رفتن به روستـاهـای دوردسـت استـان وکمتـرین بهرمنـــدی از
امکانـات رفـــایی و ســـــاکـن شــــدن در
روستـــاهـای نقطـه ی صفـــرمـرزی که در
بعضـی جـاهـا کمتر از ۱۰کیلومتـرمـرز بـا
کشـورعــراق و ترکیه و …داریم،

ادامه خبر