بازاریان منطقه آزاد ماکو درحال ورشکستگی هستند

بازاریان منطقه آزاد ماکو درحال ورشکستگی هستند

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی درباره احقاق حق بازاریان بازارچه منطقه آزاد ماکو گفت: 70 نفر از بازاریان و حداقل 2 هزار نفر از مغازه داران با رکود کامل مواجه و در آستانه ورشکستگی هستند.  به گزارش...