۱۱۰۰ کیلوگرم هروئین در گمرک بازرگان کشف شد

منطقه آزاد  ماکو – بازرگان- مدیرکل گمرک بازرگان گفت: ماموران این گمرک موفق به کشف یکهزار و ۱۰۰ کیلوگرم هروئین

بیشتر بخوانید

۷۵ کیلوگرم تریاک در گمرک بازرگان کشف شد

منطقه  آزاد ماکو – بازرگان- مدیرکل گمرک بازرگان گفت: ماموران این گمرک موفق به کشف ۷۵ کیلوگرم تریاک از یک

بیشتر بخوانید