۱۳۶۰ نیکوکار اهل ماکو در طرح اکرام ایتام مشارکت کردند

منطقه ازاد ماکو – ماکو – مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ماکو گفت: یک هزار و ۳۶۰ خیّر نیکوکار

بیشتر بخوانید

بیش از ۱۳۰۰ نیکوکار در طرح اکرام ایتام ماکو مشارکت کردند

منطقه آزاد ماکو – ماکو – مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ماکو گفت: در راستای عمل به آموزه های

بیشتر بخوانید