واریز ماهانه ۱۳۲ میلیون ریال به حساب کودکان دچار سوء تغذیه در ماکو

منطقه آزاد ماکو – ماکو – مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ماکو گفت: ماهانه ۱۳۲میلیون ریال به حساب کودکان

بیشتر بخوانید