شعر

  • پنجره/ بالغ صمد زاده

    پایگاه خبری خبر ماکو، بخش شعر پنجره / بالغ صمد زاده دارم دلی اسیر در آن سوی پنجره زان شانه می کشم به سر و موی پنجره گویی دل من است که از غم فسرده…

  • زخم دل / بالغ صمد زاده

    پایگاه خبری خبر ماکو / بخش شعر شاعر آنانکه پا به روی دل ما گذاشتند زخمی بر آبگینه دریا گذاشتند داغی نهاده بر دل نرم و لطیف ما ما را بسان لاله به صحرا گذاشتند…