نامه وارده

  • نامه وارده

    ما سـربازمعلمـان استان آذربایجان غربـــی پس از به کارگیری و رفتن به روستـاهـای دوردسـت استـان وکمتـرین بهرمنـــدی از امکانـات رفـــایی و ســـــاکـن شــــدن در روستـــاهـای نقطـه ی صفـــرمـرزی که در بعضـی جـاهـا کمتر از 10کیلومتـرمـرز…